Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

RZECZNIK KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

DOKUMENTY: regulamin oraz wzory dokumentów

Regulamin:
*Regulamin Okręgowego Rzecznika Odowiedzialności Zawodowej >> do pobrania
*Regulamin Sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej >> do pobrania
Wzory Dokumentów:
*pouczenie lekarza weterynarii >> do pobrania
*pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiązkach >> do pobrania
*postanowienie o przedstawieniu zarzutu/ów >> do pobrania
*postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*postanowienie o wyłączeniu materiałów postępowania wyjaśniającego do innego postępowania >> do pobrania
*postępowanie o odmowie/wyłączenie rzecznika odpowiedzialności zawodowej od prowadzenia sprawy >> do pobrania
*postępowanie o zmianie/uzupełnieniu postanowienia o przedstawienie zarzutu/ów >> do pobrania
*postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*protokół przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przewinienia zawodowego i przesłuchania pokrzywdzonego >> do pobrania
*protokół otworzenia zapisów >> do pobrania
*protokół przesłuchania lekarza weterynarii którego dotyczy postępowanie >> do pobrania
*potokół przesłuchania świadka/biegłego/pokrzywdzonego >> do pobrania
*sprawozdanie statyczne o prowadzonych postępowaniach w roku..... >> do pobrania
*wezwanie lekarza weterynarii którego dotyczy postępowanie >> do pobrania
*wezwanie w charakterze świadka/pokrzywdzonego >> do pobrania
*wniosek do sądu o przesłuchanie świadka/biegłego >> do pobrania
*wniosek o przedłużenie czasu trwania postępowania >> do pobrania
*wykaz prowadzonych postępowań wyjaśniających >> do pobrania
*postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniająceg >> do pobrania
*zarządzenie o odmowie udostępnienia akt sprawy >> do pobrania
*zarządzenie o przekazaniu rozpoznania(według właściwości/nadanie sprawie biegu) >> do pobrania
*zawiadomienie pokrzywdzonego o wszczęciu postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*rejestr dowodów rzeczowych >> do pobrania
*dziennik korespondencyjny >> do pobrania
*dziennik korespondencyjny(wzór2) *odwołanie rozlw od orzeczenia oslw *postanowienie o odmowie dokonania czynności w postępowaniu wyjaśniającym >> do pobrania
*postanowienie o odmowie przywrócenia terminu >> do pobrania
*postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*postanowienie o powołaniu biegłego >> do pobrania
*postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania zażalenia na postanowienie >> do pobrania
*postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej >> do pobrania
*postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*postanowienie o wznowieniu umorzonego postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*postanowienie o zamknięciu postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego >> do pobrania
*protokół o zaznajomieniu lekarza weterynarii którego dotyczy postępowanie >> do pobrania
*repertorium >> do pobrania
*repertorium postępowań wyjaśniających >> do pobrania
*skorowidz alfabetyczny >> do pobrania
*wniosek o ukaranie >> do pobrania
*wniosek o przedłużenie czasu trwania postępowania >> do pobrania
*zapytanie o karalność >> do pobrania
*zestawienie wydatków poniesionych w postanowieniu >> do pobrania

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved