Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Informacja dotycząca wystawiania recept na produkt leczniczy LUMINAL.

Informacja dotycząca wystawiania recept na produkt leczniczy LUMINAL.

W związku z pojawiającymi się pytaniami od lekarzy weterynarii dotyczącymi wystawiania recept na produkty lecznicze, w tym produkt LUMINAL przypominamy, że zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt regulują:
• Rozporządzenie MZ z 9 maja 2003 r. (Dz.U.2003.97.891).
• Rozporządzenie MZ z 3 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2424)
w zakresie recept na produkty lecznicze o kategorii „Rpw” oraz zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy wystawianiu recept należy stosować się do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

Produkt leczniczy przeznaczony dla ludzi, może zostać zastosowany w leczeniu zwierząt, w drodze wyjątku przez lekarza weterynarii, na własną odpowiedzialność, w celu uniknięcia niemożliwego do zaakceptowania cierpienia zwierząt zgodnie z zasadą kaskady tj. gdy:
-  brak jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt;
-  brak jest produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla innego gatunku lub dla tego samego gatunku zwierząt lecz z innym wskazaniem do stosowania.
W związku z powyższym, co do zasady lekarze weterynarii nie powinni wypisywać recept na produkt leczniczy LUMINAL, gdyż w Polsce zarejestrowane są produkty lecznicze weterynaryjne
zawierające tę samą substancję czynną. Wypisanie recepty na Luminal jest dopuszczalne, a nawet wskazane u pacjentów ustabilizowanych i leczonych produktem Luminal, co zapisano w Charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego Phenoleptil 12,5 mg w pkt. 4.9. „Ustabilizowanych pacjentów z padaczką nie jest zalecane przejście z innej postaci fenobarbitalu na Phenoleptil 12,5 mg lub 50 mg.” Wypisanie recepty na Luminal jest również dopuszczalne, a wręcz niezbędne w celu ratowania zdrowia i życia zwierząt w przypadkach, gdy produkty lecznicze weterynaryjne zawierające w swoim składzie fenobarbital są okresowo niedostępne w obrocie. Równocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem brak jest możliwości stosowania tzw. kaskady ekonomicznej tj. wykorzystania  w leczeniu zwierząt korzystniejszych cenowo produktów leczniczych zarejestrowanych dla ludzi, w przypadku obecności w obrocie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved